Současná situace se dá zcela jistě označit, nebo lépe řečeno kvalifikovat, jako zásah vyšší moci (vis maior), na kterou občanské právo pamatuje. Jak je to z již zaplaceným zájezdem na dovolenou? Docela často se aktuálně setkávám s následující situací, kterou vám popíši na konkrétním případě.

Paní Zlatava před Vánoci objednala přes internet zájezd pro celou rodinu do Turecka v hodnotě cca 50 000 korun s termínem odjezdu 1. 7. 2020. Byla s ní uzavřena smlouva o zájezdu a ještě v prosinci 2019 zaplatila pojistné 3000 korun a první zálohu 4000 korun. V měsíci březnu ji byla doručena cestovní agenturou výzva k zaplacení další zálohy 25 000 korun. Paní Zlatava je rozhodnuta nikam necestovat a žádá zrušení smlouvy s ohledem na trvající pandemii.

Podle § 2535 Občanského zákoníku (ObčZ) má v tomto případě paní Zlatava právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo přepravu do místa určení. Pořadatel může odstoupit od smlouvy, pokud mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti (§ 2536 odst. 1 písm. b) ObčZ).

Parlament schválil ochrannou dobu pro pořadatele zájezdů, o kterou se odloží vrácení plateb uhrazených za zájezd s termínem zahájení od 20. února do 31. srpna 2020. Paní Zlatavě jsem doporučil ještě před 16. dubnem 2020 od smlouvy o zájezdu odstoupit, a ta tak ihned učinila. O žádný náhradní termín nemá zájem.

Dne 16. dubna 2020 Senát schválil vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví cestovního ruchu. Navrhuje se institut ochranné doby, kterou bude doba, o kterou se odkládá vrácení plateb uhrazených zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd s termínem zahájení od 20. února do 31. srpna 2020, jestliže tento peněžitý dluh vznikl pořadateli zájezdu v důsledku odstoupení od smlouvy o zájezdu podle § 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b) Občanského zákoníku.

Ochranná doba počne běžet dnem doručení poukazu na zájezd zákazníkovi a skončí 31. srpna 2021, neskončí-li dříve. Rozhodne-li se pořadatel využít ochrannou dobu, oznámí to písemně zákazníkovi a vystaví mu poukaz na zájezd nejméně v hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd. Po dobu trvání ochranné doby na žádost zákazníka pořadatel nabídne zákazníkovi náhradní zájezd, stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána v původní smlouvě.

Zanikla-li smlouva o zájezdu podle § 2533 občanského zákoníku a bylo zaplaceno zákazníkem odstupné, vydá pořadatel zákazníkovi na jeho žádost poukaz na zájezd v hodnotě nejméně 10% zaplaceného odstupného, a to do 14 dnů ode dne, kdy zákazník požádal pořadatele o vydání poukazu na zájezd.

Návrh zákona poté navíc ukládá pořadateli zájezdu povinnost jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem písemně poučit zákazníka o jeho právech podle tohoto zákona.

Návrh míří k prezidentu republiky. Tedy nemusí být ještě schválen a nabýt platnosti a účinnosti.

I kdyby se tak stalo a zákon se stal platným a účinným, je nutné pamatovat na to, že pokud nehodláte cestovat, nemusíte hradit žádné zálohy na cenu zájezdu a od smlouvy o zájezdu můžete písemně odstoupit. Cestovní kanceláře vás mohou vyzývat k úhradě, ale vy máte právo odstoupit. 

JUDr. Tomáš Panáček
www.iadvokacie.cz 

Potřebujete poradit?
Navštivte nás nebo nás neváhejte kontaktovat.

Translate»